Joomla 3.1 Templates by FatCow Coupon
 • - Oddział przedszkolny
  - Szkoła podstawowa z oddziałami specjalnymi
  - Oddział R-W
  - Szkoła przysposabiająca do pracy

Podreczniki 2018-2019

Utworzono: poniedziałek, 02, lipiec 2018

Podreczniki dla gimnazjum (kliknij, aby pobrać)

 

Podreczniki dla SP (kliknij, aby pobrać)

Podręczniki 2016-2017

Utworzono: środa, 27, lipiec 2016

Podręczniki SP 2016-2017:

docKliknij, aby pobrać dokument!

Podręczniki gimnazjum 2016-2017:

docKliknij, aby pobrać dokument!

Podręczniki 2015-2016

Utworzono: poniedziałek, 06, lipiec 2015

Podręczniki SP 2015-2016:

docKliknij, aby pobrać dokument!

 

 

Podręczniki gimnazjum 2015-2016:

docKliknij, aby pobrać dokument!

Podręczniki 2014/2015...

Utworzono: czwartek, 26, czerwiec 2014

Podręczniki SP:
docKliknij, aby pobrać dokument!

 

Podręczniki gimnazjum:

docKliknij, aby pobrać dokument!

Klauzula informacyjna

Utworzono: sobota, 08, marzec 2014

Klauzula informacyjna

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 833 z 29.08.1997 r. z późn. zm.) oraz z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( Dz.U.UE.L. z 2016r.Nr 119) zwany Rozporządzeniem RODO, informujemy, że w Stowarzyszeniu „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie”, Milin 5, 62-511 Kramsk zbierane są i przetwarzane dane osobowe kandydata do szkoły, ucznia i członków jego rodziny w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły oraz kandydatów do pracy.

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest   Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” ,

 • siedziba w Milinie, Milin 5, tel. 63 2467608,
 • adres e-mail:
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Celem zbierania danych jest:

 • proces rekrutacji do szkoły, wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z ustawy o systemie oświaty
 • promocja szkoły, w tym prowadzenie konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły ( podstawa prawne: art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia RODO)
 • Kandydatom, uczniom i ich prawnym opiekunom przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych, ich uzupełniania, uaktualniania, czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe. Przysługuje również prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi                       do organu nadzorczego
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypełniania obowiązków wynikających z ustawy                 o systemie oświaty.
 • Dane udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Informujemy, że pracownicy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych dołożą wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

                            OBIEKT MONITOROWANY

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” ,

 • siedziba w Milinie, Milin 5, tel. 63 2467608,
 • adres e-mail:
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa

   i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów

   i pracowników, a także ochrony mienia placówki.

4.Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane

osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do

   zrealizowania celów przetwarzania.

5.Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 2 tygodni od dnia nagrania.

6.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo

   do przenoszenia danych.

7.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

   Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza

   przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren

   placówki.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Stowarzyszenie „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” ,

 • siedziba w Milinie, Milin 5, tel. 63 2467608,
 •  adres e-mail:
 •  kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej lub Szkoły Przysposabiającej do Pracy, na podstawie:

a)      art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)

b)art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,

c)art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

3. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.                                                                                                                         4.Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.

5.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

                                                                                                                     Administrator Danych